Dòng Nội dung
1
<21st=Hai mươi mốt> Century skills in english language teaching : he textbook is used for Undergraduate Programs in English Linguistics and English Language Teaching under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Thi Hong Nhat (cheif editor),...

Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022
154p. : ill. ; 21cm 21cm

Cung cấp cho sinh viên những kĩ năng cơ bản để ứng dụng vào trong cuộc sống nói chung và trong công tác giảng dạy ngoại ngữ nói riêng
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
<500=Five hundred> Tips on assessment / Philip Race, Sally Brown, Brenda Smith

London ; New York : Routledge, 2015
171p. : ill ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Academic writing : From paragraph to essay / Dorothy E. Zemach, Lisa A. Rumisek

London : Macmillan Education, 2005
131p. : ill ; 28cm 28cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Because digital writing matters : Improving student writing in online and multimedia environments / National Writing Project, Dànielle Nicole DeVoss, Elyse Eidman-Aadahl, Troy Hicks

San Francisco : Jossey-Bass, 2010
xiii, 194 p. ; 24cm 24cm

Cải tiến chương trình dạy và học thông qua môi trường học trực tuyến và bài giảng đa phương tiện. Tiêu chuẩn, đánh giá và chương trình phát triển văn bản kỹ thuật số
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Breaking tradition : An exploration of the historical relationship between theory and practice in second language teaching / Diane Musumeci

New York : McGraw-Hill, 1997
xiii, 142 p. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)