Dòng Nội dung
1
Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử và địa lí (cấp trung học cơ sở) : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

H.
67tr. ; 29cm. 29cm.

Giới thiệu vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
2
Bài tập thí nghiệm vật lí phổ thông cơ sở / Nguyễn Thượng Chung

H. : Giáo dục, 1997
104tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập tiếng Anh 6 / Nguyễn Văn Lợi (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Hạnh Dung, Thân Trọng Liên Nhân

H. : Giáo dục, 2002
144tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Biện pháp quản lí giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ thông qua hoạt động giáo dục tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên / Lý Quang Tới // Tạp chí Khoa học 2019 .- Số 64, tr. 109-119
Nghiên cứu về thực trạng tổ chức giáo dục hoà nhập và công tác kiểm tra, đánh giá quản lí giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật trí tuệ tại các trường trung học cơ sở huyện Định Hoá, từ đó thấy được những hạn chế và đề xuất một số biện pháp quản lí n

5
Các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS Huyện Gia Lâm- Thành phố Hà nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lí và tổ chức công tác văn hoá, giáo dục

H., 1999
78tr. ; 29cm. 29cm.

Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận quản lý, quản lý trường học và đội ngũ cán bộ quản lý trường học.Phân tích thực trạng đội ngũ CBQL trường THPT Huyện Gia Lâm.Đề xuất giải pháp nhằm XD và PT đội ngũ CBQL ở Huyện Gia Lâm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)