Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng một số loại rau trồng trên hệ thống thủy canh hoàn lưu trong nhà màng / Vũ Thị Thương,... 2020.-Số 70, tr.32-40
Khảo sát ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng một số loại rau trồng trên hệ thống thủy canh hoàn lưu trong nhà màng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
2
Ảnh hưởng của magie đến sinh trưởng, năng suất và một số chỉ tiêu hóa sinh trong quả cà chua đen : Luận văn Thạc sĩ Sinh học / Phan Thị Hằng ; PGS.TS. Cao Phi Bằng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
46tr. ; 29cm + 29cm +

Đánh giá được các chỉ tiêu sinh trường, năng suất của cà chua đen dưới tác động của xử lý magie
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
3
4
Bài giảng sinh học người / Nguyễn Yên

H., 1993
79tr ; 29cm 29cm

Trình bày những vấn đề về nguồn gốc và tiến hoá người; Di truyền người và biến dị di truyền; Sự tăng trưởng và phát triển cơ thể người; Sự thích nghi của cơ thể người; Dân số và phát triển.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo cáo phát triển thế giới 2007 - Phát triển và thế hệ kế cận : (Sách tham khảo) / Vũ Cương, Lê Kim Tiên,...: dịch

H. : Văn hoá - thông tin, 2006
427tr. ; 26,8cm 26,8cm

Những ưu tiên trong hành động của chính phủ các nước trong phát triển vốn con người của giới trẻ trên các lĩnh vực học tập, làm việc, sống lành mạnh, xây dựng gia đình và thực hiện nghĩa vụ công dân
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)