Dòng Nội dung
1
"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và vấn đề xây dựng quy chế dân chủ cơ sở

H. : Chính trị quốc gia, 1998
326tr. ; 19 cm 19 cm

Cơ sở lý luận và thực tiễn của phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở và một số văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bàn về dân chủ xã hội chủ nghĩa / V. Lênin

H : Sự thật, 1962
275tr ; 19cm 19cm

Trình bày sơ lược về tầm quan trọng của giai cấp công nhân và vấn đề dân tộc; về nguồn gốc của cách mạng vô sản; sự ra đời của đại hội quốc tế cộng sản I, của chính quyền Xô - Viết.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam. Tác phẩm chọn lọc / tập 1: Trường Chinh

H. : Sự thật, 1975
426tr. ; 19cm. 19cm.

Tình hình thế giới và CM Việt Nam nói chung; Các vấn đề về sự vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt nam ; Đường lối chính trị, chiến lược và sách lược của Đảng trong giai đoạn CM dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam. Tác phẩm chọn lọc / Tập 2 : Trường Chinh

H. : Sự thật, 1975
574tr. ; 19cm 19cm

Những nhân tố thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam. Chiến lược, sách lược đúng đắn của Đảng và nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của Đảng, đưa cách mạng thắng lợi rực rỡ trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam. Tác phẩm chọn lọc / Tập 2 : Trường Chinh

H. : Sự thật, 1976
574tr. ; 19cm 19cm

Những nhân tố thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam. Chiến lược, sách lược đúng đắn của Đảng và nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của Đảng, đưa cách mạng thắng lợi rực rỡ trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)