Dòng Nội dung
1
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : (Dành cho bậc đại học - không chuyên lý luận chính trị) / Ngô Tuấn Nghĩa,...

H., 2019
180tr. ; cm. cm.

Giới thiệu nhập môn kinh tế chính trị. Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<300=Ba trăm> bài tập phong cách học tiếng Việt : (có giải đáp) / Đinh Trọng Lạc

H. : Giáo dục, 1999
364tr. ; 20cm 20cm

Những nét chung về phong cách học. Các phong cách chức năng của hoạt động lời nói trong tiếng Việt. Ngôn ngữ nghệ thuật. Các phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt
Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Algebra for college students / Julie Miller, Molly O'Neill

Boston : McGraw-Hill, 2004
xxii, 1016 p : col., ill. ; 27cm 27cm

Các kiến thức lý thuyết và bài tập về đại cao cấp dành cho sinh viên như: số thực, các hàm số, tuyến tính và phi tuyến tính, hữu tỷ, số mũ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
All-star 1 : Student book with audio highlights / Linda Lee, Stephen Sloan, Grace Tanaka, Shirley Velasco

New York : McGraw-Hill, 2005
xix, 190 p. : ill. ; 28cm + 28cm +


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
All-star 1 : Workbook / Linda Lee, Stephen Sloan, Grace Tanaka...

New York : McGraw-Hill ESL/ELT, 2005
vii, 153 p. : ill. ; 28cm 28cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)