Dòng Nội dung
1
∝ - Phụ thuộc hàm trong mô hình dữ liệu dạng khối : Luận văn Thạc sĩ Máy tính / Phạm Thanh Chung ; Trịnh Đình Thắng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
52tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
2
A computer science tapestry : exploring programming and computer science with C++ / Owen L. Astrachan

Boston : McGraw-Hill, 2000
xxxi, 848 p. : ill. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Advances in Digital Speech Transmission / Rainer Martin

England : Wiley, England, 2008
543p. : ill. ; 25cm 25cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Advances in learning classifier systems : Third international workshop, IWLCS 2000, Paris, France, September 15-16, 2000 : revised papers / Pier Luca Lanzi, Wolfgang Stolzmann, Stewart W. Wilson (eds.)

New York : Springer, 2001
viii, 272 p. : ill. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
An introduction to object-oriented programming with Java / C. Thomas Wu

Boston, Mass : McGraw Hill, 2001
xxviii, 863 p. : ill. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)