Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc : Luận án Tiến sĩ Giáo dục học / Vũ Tuấn Anh ; PGS.TS. Hồ Đắc Sơn, PGS.TS. Vũ Đức Thu (Hướng dẫn khoa học)

H. : Viện Khoa học Thể dục Thể thao[phát hành], 2019
147tr. ; 29cm 29cm

Đánh giá thực trạng Giáo dục Thể chất nội khóa và hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc. Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng vùng Trung Bắc; thực nghiệm và đánh giá hiệu quả để phát triển phong trào thể thao ngoại khóa, biến yêu cầu học thành nhu cầu của sinh viên, đảm bảo cho phong trào phát triển bền vững cả bề rộng và chiều sâu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
2
Bộ chương trình giáo dục đại học đại cương : Giai đoạn 1, sản phẩm của chương trình mục tiêu về giáo trình đại học, dùng cho các trường Đại học và Cao đảng

H. : Bộ Giáo dục và Đào tạo-Vụ Giáo viên xb., 1995
429tr. ; 30cm. 30cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cẩm nang phương hướng, nhiệm vụ tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn ngành Giáo dục Việt nam năm 2009

H. : Nxb Văn hoá - Thông tin, 2009
543tr. ; 27cm 27cm

Đại hội XIII Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã quyết định phương hướng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của các công đoàn cơ sở trong ngành Giáo dục. Cẩm nang giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung bao gồm: Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của các cấp công đoàn 2008 - 2013; Phương hướng, nhiệm vụ, các hướng dẫn mới ban hành, việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ trong ngành giao dục ở các cấp.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
China : higher education reform

Washington, D.C. : World Bank, 1997
xxiii, 159 p. : ill. ; 28 cm. 28 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chương trình tuyển sinh Đại học - Cao đẳng : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Cử nhân Tin học / Nguyễn Ngọc Quỳnh; Trịnh Đình Vinh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2007
49tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)