Dòng Nội dung
1
Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán học : Hướng dẫn giải và đáp án / Trần An Hải (chủ biên), Bùi Duy Phú, Nguyễn Văn An

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
163tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập thống kê : Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng / Đặng Hùng Thắng

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
191tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Introduction to probability and statistical inference / George Roussas

San Diego : Academic Press, 2003
xiii, 523 p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học / Nguyễn Quang Báu

H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
198tr. ; 21cm 21cm

Những khái niệm cơ bản của lí thuyết xác suất. Công thức xác suất toàn phần và công thức Bâyet, dãy phép thử độc lập. Đại lượng ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng cử đại lượng ngẫy nhiên. Kiểm nghiệm các giả thuyết thống kê
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Mathematical statistics. Basic ideas and selected topics / Vol. I : Peter J. Bickel, Kjell A. Doksum.

Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001
xvi, 556p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)