Dòng Nội dung
1
Diện mạo phê bình văn học phương tây thế kỉ XX / Lê Nguyên Cẩn

H. : Đại học Sư Phạm, 2018
404tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu các trường phái lý luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX; phê bình ngữ văn học Đức và phê bình xã hội học thể kỉ XX, phê bình phân tâm học, phê bình luận đề và phê bình ý thức…
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Diện mạo phê bình văn học Phương Tây thế kỉ XX / Lê Nguyên Cẩn

H. : Đại học Sư phạm, 2018
404tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu các trường phái lý luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX; phê bình ngữ văn học Đức và phê bình xã hội học thể kỉ XX, phê bình phân tâm học, phê bình luận đề và phê bình ý thức..
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình văn học Nga thế kỉ XX / Vũ Công Hảo

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
266tr. ; 24cm 24cm

Trình bày khái quát diện mạ và thành tựu của văn học Nga thế kỉ XX. Phân tích đặc điểm văn học và một số tác phẩm của các đại văn hào Nga tiêu biểu như M. Gorky, S. Esenin, M. Sholokhov... và các trích đoạn tác phẩm chọn lọc nổi tiếng trong thời kì này
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỉ XX - Một cách tiếp cận / Đỗ Thanh Bình

H. : Nxb Đại học sư phạm, 2010
365tr. ; 24cm 24cm

Những vấn đế lí luận về chủ nghĩa thực dân, về cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân Á, Phi, Mĩ Latinh. Qúa trình xâm chiếm các nước Á, Phi, Mĩ Latinh và ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như quá trình xây dựng xã hội hiện đại sau khi giành độc lập của các dân tộc mới giải phóng
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Lịch sử văn học Nga / Nguyễn Hồng Chung,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
878tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu khái quát lịch sử văn học Nga thế kỷ19 và 20. Cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của một số tác giả nổi tiếng trong nền văn học Nga như A. X. Puskin, Lecmôntôp, N. V. Gôgôn...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:28) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)