Dòng Nội dung
1
Ảnh phổ hai cửa sổ : Luận văn Thạc sĩ Toán học / Ninh Văn Quang; TS. Bùi Kiên Cường (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
50tr. ; 29cm + 29cm +

Tìm hiểu về ảnh phổ cửa sổ và hạt nhân Cohen, về ảnh phổ đã lấy tích phân, tính bị chặn và các tính chất cơ bản của ảnh phổ đã lấy tích phân
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Áp dụng thặng dư cauchy tính một số dạng tích phân : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Toán giải tích / Cao Thị Liên ; Nguyễn Văn Hào (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
56tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập giải tích toán học. Tập 1 / B. P. Đêmiđôvic; Nguyễn Hữu Ngự, Võ Đức Tôn (dịch)

H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1975
384tr. ; 19cm 19cm

Đề cập đến một số vấn đề chính của giải tích toán học: mở rộng phép tính vi phân và tích phân, phương trình vi phân
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập giải tích. Tập 2, phần 1, Tích phân không xác định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, chuỗi số, chuỗi hàm / Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
442tr. ; 20,5cm. 20,5cm.

Giới thiệu các ví dụ và bài tập tích phân không xác định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, chuỗi số, chuỗi hàm và dãy hàm
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập giải tích. Tập 6 / Ngô Xuân Sơn, Lê Nguyên Hùng

H. : Giáo dục, 1980
194 tr. ; 19 cm 19 cm

Các khái niệm cơ bản về tích phân lên, tích phân đường, tích phân mặt, cơ sở lý thuyết và công thức tính. Phương trình vi phân, khái niệm và các hệ số cơ bản
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)