Dòng Nội dung
1
Từ điển bách khoa phổ thông toán học. 1 / X. M. Nikolxki (chủ biên); Hoàng Quý, Nguyễn Văn Ban, Hoàng Chúng,...(dịch)

H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
454tr. ; 27cm 27cm

Giải thích các mục từ, thuật ngữ về toán học cơ bản như: số học, hình học, đại số và giải thích toán học
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Từ điển bách khoa phổ thông toán học. 2 / X. M. Nikolxki (chủ biên); Hoàng Quý, Nguyễn Văn Ban, Hoàng Chúng,...(dịch)

H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
396tr. ; 27cm 27cm

Giải thích các mục từ, thuật ngữ về lí thuyết xác suất và thống kê, toán học tổng quát, toán học cao cấp, lịch sử toán học...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Từ điển bách khoa Tâm lý học - Giáo dục học Việt Nam / GS.TSKH. Phạm Minh Hạc (Chủ biên)

H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
1159tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu khoảng hơn nghìn mục từ các thuật ngữ, các khái niệm, các phạm trù cơ bản chuyên ngành tâm lí học và giáo dục học
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Từ điển Bách khoa Việt Nam. Tập 4, T - Z

H.: Từ điển Bách khoa, 2004
1170Tr.; 27cm 27cm
Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)