Dòng Nội dung
1
Bản thảo kinh tế triết học năm1844 / Các Mác

H. : Sự thật, 1962
221tr. ; 19cm. 19cm.

Phân tích tiền công, lợi nhuận của tư bản và địa tô, phê phán một số quan điểm sai lầm của các nhà kinh tế học tư sản, rút ra một số quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Từ đó Mác đã nêu lên khái niệm tha hoá của lao động. Sự thống trị của tư bản đối với lao động và động cơ của nhà tư bản. Tích luỹ tư bản và cạnh tranh giữa các nhà tư bản
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam hiện nay : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Minh Hằng; TS. Nguyễn Thị Nhung (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành], 2023
51tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Trên cơ sở khái quát về lý thuyết và luận giải thực trạng chính sách tiêu dùng xanh hiện nay, đề tài đề xuất những giải pháp hoàn thiện những chính sách nhằm khuyến khích tiêu dùng xanh ở Việt Nam trong thời gian tới
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Giải pháp xây dựng thương hiệu hàng nông sản ở Việt Nam hiện nay : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Phạm Thị Huyền Trang ; Ths. Nguyễn Thị Nhung (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
48tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng thương hiệu hàng nông sản của Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Ngô Tuấn Nghĩa b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
439tr. ; 21cm 21cm

Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin; kinh tế thị trường và các quy luật kinh tế cơ bản của kinh tế thị trường; giá trị thặng dư, tích luỹ và tái sản xuất, cạnh tranh, độc quyền và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế; công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Ngô Tuấn Nghĩa b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
291tr. ; 21cm 21cm

Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin; hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)