Dòng Nội dung
1
Áp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong chương 5, 6, 7 hóa học 10 nhằm phát triển năng lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đào Viết Tân; Cao Thị Thặng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
101tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong chương 5, 6, 7 Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hóa học nói riêng và giáo dục phổ thông nói chung trong giai đoạn mới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
2
Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học / Vũ Đăng Độ (ch.b.), Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Văn Nội

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
171tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập Hóa học 10 / Lê Kim Long (đồng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
127tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập Hóa học 10 / Trần Thành Huế (tổng ch.b.),…

H. : Đại học Sư phạm, 2022
96tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập Hóa học 11 / Trần Thành Huế (tổng ch.b.),…

H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2023
95tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)