Dòng Nội dung
1
<50=Năm mươi> quy tắc vàng - Không bị thao túng / Patrice Ras ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
96tr. : hình vẽ ; 17cm 17cm

Gồm 50 qui tắc để xác định được đâu là dối trá và thao túng: Phân biệt quyến rũ với thao túng; biết nhận diện một kẻ thao túng; nhận dạng những thao túng kiểu trò chơi; lựa chọn các mối quan hệ; xác định những câu nói điều khiển…
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Animal behavior : An evolutionary approach / John Alcock

Sunderland : Sinauer Associates, 2009
xvi, 606 p. : ill. ; 28cm 28cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đánh giá nhận thức và hành vi của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đối với vấn đề quản lí chất thải rắn sinh hoạt / Phan Thị Hiền // Tạp chí Khoa học 2019.-Số 52, tr.60-69
Những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và hành vi của sinh viên của nhà trường như giúp sinh viên hiểu rõ về vai trò của việc giảm thiểu, phân loại chất thải tại nguồn hay việc tổ chức các câu lạc bộ sinh viên về quản lí chất thải rắn sinh hoạt nên được khuyến khích trong nhà trường.

4
Drugs, society, and human behavior / Carl L. Hart, Charles Ksir

New York : McGraw-Hill, 2011
xviii, 473 p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh nhỏ / Mạc Văn Trang

H. : Giáo dục, 1983
97tr. ; 19cm. 19cm.

Tìm hiểu sự phát triển tâm lí - hanh vi của trẻ em; cuộc sống của học sinh cấp I và những yêu cầu về phương thức hành vi đối với các em; Phương pháp giáo dục hành vi cho học sinh nhỏ; chương trình giáo dục nếp sống hàng ngày và giáo dục học sinh tự quản trong nếp sống hàng ngày
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)