Dòng Nội dung
1
 English for Primary Teachers / Mary Slattery, Jane Willis

Oxford : Oxford University Press, 2000
148p. : ill. ; 27cm 27cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
 New English File : Advanced Multipack B /  Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig

Oxford : OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2010
86p. : ill. ; 28cm 28cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
 Teach English : A Training Course for Teachers: trainer's handbook / Adrian Doff

New York : Cambridge University Press, 1988
286p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
"They say/I say" : The moves that matter in academic writing : With readings / Gerald Graff, Cathy Birkenstein, Russel Durst

New York : Norton & Co., 2012
xxix, 701 p. : ill. ; 19cm 19cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
<25=Hai năm> bài trắc nghiệm anh văn cấp độ B = 25 English tests for B level / Trần Văn Diệm

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 1997
219tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)