Dòng Nội dung
1
<25=Hai năm> bài trắc nghiệm anh văn cấp độ B = 25 English tests for B level / Trần Văn Diệm

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 1997
219tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 11 / Phan Ngọc Liên (chủ biên); Lưu Hoa Sơn, Vũ Ánh Tuyết

H. : Giáo dục, 2007
252tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập trắc nghiệm và tự luận Sinh học 11 / Nguyễn Phương Nga (chủ biên); Nguyễn Thị Hồng,...

H. : Giáo dục, 2007
144tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập và trắc nghiệm Vật lí 11 / Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Quốc Đạt

H. : Giáo dục, 2007
239tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các dạng bài tập cơ bản Vật lí 11: Tự luận - Trắc nghiệm / Vũ Thanh Khiết (Chủ biên); Nguyễn Hoàng Kim

H. : Giáo dục, 2007
256tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)