Dòng Nội dung
1
A first course in complex analysis with applications / Dennis G. Zill, Patrick D. Shanahan

Boston : Jones and Bartlett, 2003
xii, 449 p. : ill ; 27 cm. 27 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Complex analysis : The argument principle in analysis and topology / A. F. Beardon

Singapore : John Wiley & Sons, 1989
xiii, 239 p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Introduction to complex analysis and its applications / Donald W. Trim

Boston : PWS Publishing Company, 1996
vii, 424 p. : ill. ; 25cm 25cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Introduction to complex analysis and its applications / Donald W. Trim

Boston : PWS Publishing Company, 2001
vii, 424 p. : ill. ; 25cm 25cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải, Phạm Hoàng Hiệp

H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2013
196tr. ; 24cm 24cm

Trình bày các kiến thức cơ bản về đa thức và chuỗi tích luỹ thừa, ánh xạ chỉnh hình, hàm đa điều hoà dưới và định lý Hartogs về ánh xạ chỉnh hình theo từng biến, dạng vi phân song bậc và bổ đề Dolbeaut trong đa diện đa thức, một số loại miền trong không gian Banach, cùng phương trình trong miền giả lồi và vấn đề Levi
Đầu mục:53 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)