Dòng Nội dung
1
<35=Ba mươi lăm> năm đấu tranh của Đảng. Tập 1

H. : Sự thật, 1966
113tr. ; 19cm. 19cm.

Trình bày những điều kiện khách quan và chủ quan dẫn đến việc thành lập Đảng. Thời kỳ đấu tranh tập dượt giành chính quyền và cách mạng tháng Tám (1930-1945)
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<40=Bốn mươi> năm hoạt động của Đảng

H. : Sự thật, 1970
127tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
<40=Bốn mươi> năm hoạt động của Đảng ta

H. : Sự thật, 1970
89tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
<50=Năm mươi> năm hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam

H. : Sự thật, 1979
334tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
<50=Năm mươi> năm hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam

H. : Sự thật, 1979
318tr ; 19 cm 19 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)