Dòng Nội dung
1
Tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Văn Tất Thu

H. : Chính trị Quốc Gia - Sự thật, 2013
286tr. ; 21cm 21cm

Trình bày những vấn đề lý luận về tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Kinh nghiệm các nước và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực trạng tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở nước ta. Mô hình tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và các giải pháp tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)