Dòng Nội dung
1
<50 = Năm mươi> năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995) / Trần Hồng Quân (chủ biên), Phạm Minh Hạc, Trần Chí Đáo... b.s

H. : Giáo dục, 1995
480tr. ; 24cm 24cm

Lịch sử sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam từ năm 1945-1995
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bác Hồ với giáo dục - đào tạo và tâm nguyện của nhà giáo đối với Bác Hồ

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
506tr. ; 24cm 24cm

Tập hợp các bài viết, bài nói, thư, điện văn,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo; bài tham luận của các nhà giáo in trong các tạp chí, kỷ yếu khoa học đã được công bố
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Becoming contributing professionals / edited by Joy Egbert

Alexandria, Va. : Teachers of English to Speakers of Other Languages, 2003
xi, 124 p. ; 23cm 23cm

Giới thiệu các phương pháp dạy và học tiếng Anh mới với 14 chủ đề chuyên môn về kỹ năng trình bày trước hội nghị, tham gia và hình thành các hiệp hội chuyên nghiệp, xuất bản, phát triển tài liệu và giáo trình, tham dự các lớp học ngôn ngữ, giảng dạy qua video, tư vấn ngang hàng, tình nguyện ở nước ngoài, tham gia nhóm thảo luận điện tử và các hội nghị trực tuyến, sử dụng mạng thế giới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Being mentored : Getting what you need / Vicki Garavuso

Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2010
xii, 116 p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Blended learning. Research perspectives / Volume 2 : Anthony G. Picciano, Charles Dziuban, Charles R. Graham

New York ; London : Routledge, 2014
354p. : ill ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)