Dòng Nội dung
1
Xây dựng và sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học chương "Từ trường" - Vật lí 11 THPT : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Văn Đông ; PGS.TS. Tạ Tri Phương (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
77tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Đưa ra các nguyên tắc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo trong dạy giải bài tập chương “Từ trường” vật lí 11 THPT nhằm rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)