Dòng Nội dung
1
Mô hình Random Graphs cho sự vỡ ra từng mảnh của các đám nguyên tử : Khóa luận tốt nghiệp / Vũ Mai Khánh Ly; TS. Đỗ Thị Nga (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành], 2016
43tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Trình bày cấu trúc và năng lượng của các đám nguyên tử cacbon và hydrocacbon trung hòa, mô hình Random Graphs cho sự vỡ ra từng mảnh của các đám nguyên tử trung hòa. Kết quả thu được từ mô hình Random Graphs
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)