Dòng Nội dung
1
General and Hydrocarbons / Duong Quang Huan, Nguyen Quang Hop

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
480p. : ill ; 21cm 21cm

Khái quát những vấn đề lý thuyết chung về cấu tạo và mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất trong hóa học hữu cơ. Đề cập đến thành phần hóa học của hydrocarbon.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)