Dòng Nội dung
1
Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông / Phạm Đức Quang,...

H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013
292tr. ; 24cm 24cm

Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn để xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức giai đoạn sau năm 2015 ở nước ta. Đưa ra các nguyên tắc, phương pháp xác định và cách thức vận dụng các phương pháp đó.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)