Dòng Nội dung
1
Lịch sử các học thuyết chính trị / Nguyễn Đăng Dung,...

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
513tr. ; 24cm 24cm

Trình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước thời cổ đại: Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã; Tây Âu trung cổ; các nước thời cận đại: Anh, Pháp, Đức, Mỹ; tư tưởng chính trị Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)