Dòng Nội dung
1
Introduction to operations research / Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman

[Singapore] : McGraw-Hill publishing company, 1990
xvii, 954p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Nonlinear programming : Theory and algorithms / Mokhtar S. Bazaraa, C. M. Shetty

New York : John Wiley & Sons, 1979
xiv, 560p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)