Dòng Nội dung
1
Fractals everywhere / Michael Barnsley ; answer key by Hawley Rising III

Boston : Academic Press Professiona, 1993
xiv, 531 p. : ill. ; 25cm 25cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Set-Valued analysis / Jean-Pierre Aubin, Hélène Frankowska

Boston : Birkhäuser, 1990
xix, 461 p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)