Dòng Nội dung
1
Phương pháp dạy học môn lịch sử ở trường trung học phổ thông / Vũ Quang Hiển, Hoàng Thanh Tú

H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014
267tr. ; 24cm 24cm

Khái quát về phương pháp dạy học lịch sử, dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông; các hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, kế hoạch dạy học, chương trình sách giáo khoa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người giáo viên môn lịch sử
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)