Dòng Nội dung
1
Cơ sở lí thuyết module / Dương Quốc Việt

H. : Đại học Sư phạm, 2017
171tr. ; 24cm 24cm

Trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết Module như tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn, Module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ, địa phương hoá và hạng mở rộng của module, tích tenxơ của module, Module Noether và module Artin, nhóm Abel hữu hạn sinh và module trên vành chính
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)