Dòng Nội dung
1
Quản lí giáo dục pháp luật của Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập / Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục Đặng Thị Ly ; Trần Quốc Thành (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
121tr. ; 29 cm. 29 cm.

Xác lập cơ sở lý luận về quản lí giáo dục pháp luật của trung tâm HTCĐ theo hướng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trên địa bàn cấp huyện; Đánh giá thực trạng quản lí giáo dục pháp luật của các trung tâm HTCĐ huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng đó; Đề xuất các biện pháp quản lí giáo dục pháp luật của các trung tâm HTCĐ thuộc địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương theo hướng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Xây dựng xã hội học tập : Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội : Sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ...

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
555tr. : Hình, bảng ; 24cm 24cm

Các khái niệm và phân tích cơ bản về xây dựng xã hội học tập - cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội; Những chính sách cho một xã hội học tập ở nhiều lĩnh vực từ chính sách phát triển ngành, tài chính, chính sách vĩ mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)