Dòng Nội dung
1
Analytical methods for solving nonlinear partical differential equations / Daniel Arrigo

USA : Spinger Nature Switzerland AG, 2022
174p. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập giải tích toán học. Tập 1 / B. P. Đêmiđôvic; Nguyễn Hữu Ngự, Võ Đức Tôn (dịch)

H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1975
384tr. ; 19cm 19cm

Đề cập đến một số vấn đề chính của giải tích toán học: mở rộng phép tính vi phân và tích phân, phương trình vi phân
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài toán biên ban đầu đối với phương trình loại Hypecbolic : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành Giải tích / Bùi Thị Thuý; TS. Trần Văn Bằng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
55tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài toán biên đối với phương trình vi phân cấp 2m trên nửa trục : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Giải tích / Trần Thị Khuyên;Trần Văn Bằng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
42tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài toán điều khiển cho một lớp phương trình vi phân nửa tuyến tính đa trễ : Luận văn thạc sĩ Toán học / Nguyễn Thị Kim Thúy ; Trần Đình Kế (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
52tr. ; 29cm + 29cm +

Tìm hiểu lý thuyết điều khiển đối với các hệ vi phân vô hạn chiều thông qua một lớp bài toán điều khiển với phương trình vi phân nửa tuyến tính đa trễ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)