Dòng Nội dung
1
Bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Hồng Nhung ; Trần Vĩnh Đức (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
30tr. ; 29cm. + 29cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học hình học và đo lường cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Hồng Nhung ; PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
45tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Nghiên cứu nội dung dạy học hình học và đo lường cho học sinh lớp 1. Nghiên cứu các phép đo trong đo lường đại lượng cho học sinh lớp 1: thời gian, đếm giờ, độ dài. Trên cơ sở đó, tập trung tìm tòi những giải pháp, đề xuất các biện pháp, phương pháp dạy học tích cực hình học và đo lường cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán lớp 1 ở tiểu học
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Lợi (Chủ biên),...

H. : Nxb. Khoa học xã hội, 2016
217tr. ; 21cm 21cm

Khái quát cơ sở lý luận về chính sách thương mại, các nhân tố chủ yếu chi phối điều chỉnh chính sách thương mại ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; Nội dung điều chỉnh chính sách thương mại ở các nước này và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hoạt động lễ chùa đầu năm tại chùa Hương (Mỹ Đức - Hà Nội) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Hồng Nhung ; THS. Nguyễn Thị Nhung (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
55tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Nghiên cứu chỉ tiêu quang hợp và năng suất của một số giống khoai tây trong điều kiện bình thường va gây hại nhân tạo : Khoá luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Hồng Nhung ; Nguyễn Văn Đính (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
43tr. ; 30 cm 30 cm

Nghiên cứu chỉ tiêu quang hợp của các giống khoai tây trong điều kiện bình thường và gây hạn nhân tạo. Đánh giá các chỉ tiêu và năng suất của các giống khoai tây trong điều kiện bình thường và gây hạn nhân tạo
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)