Dòng Nội dung
1
Bài tập Công nghệ 7 / Đồng Huy Giới (ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
63tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Công nghệ 7 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
83 tr. : minh họa ; 27 cm 27 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Công nghệ 7 : Sách giáo viên / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
103tr. ; 27 cm 27 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình sinh lí học người và động vật / Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Cao Bá Cường

H. : Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016
424tr. ; 27cm 27cm


Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Hữu Thị Quỳnh ; ThS. Cao Bá Cường (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
36tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Nghiên cứu khả năng giải phóng của thuốc berberin từ hệ thống trên nhằm tìm ra hệ thống có khả năng giải phóng thuốc kéo dài
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)