Dòng Nội dung
1
Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khải (Tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
60tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm nhạc 6 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (Tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
96tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập Âm nhạc 7 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng ch.b.), Lương Diệu Ánh ,…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
36tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng

H. : Chính trị quốc gia, 2004
323tr. ; 21 cm 21 cm


Đầu mục:231 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)