Dòng Nội dung
1
Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
68tr. : bảng ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Trần Thu Thủy (tổng ch.b),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
76tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đạo đức 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGĐT ngày 2/11/2019 / Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên),...

H. : Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2020
79tr. : Minh họa ; 27cm 27cm

Giúp các em nhỏ học tập, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức xã hội và kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi, góp phần phát triển ở các em những phẩm chất và năng lực theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông mới
Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo dục công dân 10 / Mai Văn Bính (c.b), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Mai,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
116tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo dục công dân 8 / Hà Nhật Thăng (c.b), Đặng Thúy Anh, Phạm Kim DUng,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
60tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)