Dòng Nội dung
1
Các giải pháp nhằm tăng cường việc áp dụng phương thức đào tạo luôn phiên ở Trường ESTIH : Luận văn Thạc sĩ Quản lí và tổ chức công tác văn hoá, giáo dục / Đặng Trần Tính, Nguyễn Minh Đường

H., 1999
81tr. ; 29cm. + 29cm. +

Nghiên cứu cơ sở lí luận về phương thức đào tạo luôn phiên.Đánh giá thực trạng,đè xuất một số giải pháp tăng cường việc áp dụng phương thức đào tạo luôn phiên ở trường ESTIH
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Công nghệ 6 : kinh tế gia đình / Nguyễn Minh Đường (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh (chủ biên), Triệu Thị Chơi, Vũ Thuỳ Dương

H. : Giáo dục, 2002
139tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Công nghệ 6 : kinh tế gia đình, sách giáo viên / Nguyễn Minh Đường (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh (chủ biên), Triệu Thị Chơi, Vũ Thuỳ Dương

H. : Giáo dục, 2002
156tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Công nghệ 7 : nông nghiệp / Nguyễn Minh Đường (tổng chủ biên), Vũ Hài (chủ biên), Vũ Văn Hiển,...

H. : Giáo dục, 2003
159tr. ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)