Dòng Nội dung
1
Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông / PGS.TS. Hà Nhật Thăng (ch.b.), Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỷ

H. : Giáo dục Việt Nam, 2004
71tr. ; 21cm 21cm

Xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chỉ ra những nội dung và cách thức thực hiện các công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở Tiểu học : Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học từ trình độ THSP lên CĐSP / Hà Nhật Thăng, Nguyễn Phương Lan

H. : Giáo dục, 2006
144 tr. ; 29 cm. 29 cm.

Đề cập đến một số vấn đề chung về đạo đức và giáo dục đạo đức ở Tiểu học, nhứng giá trị đạo đức cơ bản của con người Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, những đặc điểm cơ bản của giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học, sự phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện việc giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học. Trình bày vị trí, mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học môn đạo đức ở Tiểu học
Đầu mục:110 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo dục công dân 6 / Hà Nhật Thăng (Tc.b), Phạm Văn Hùng (c.b), Vũ Xuân Vinh,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
48tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo dục công dân 6 / Hà Nhật Thăng (tổng chủ biên kiêm), Phạm Văn Hùng (chủ biên), Vũ Xuân Vinh, Đặng Thuý Anh

H. : Giáo dục, 2002
56tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo dục công dân 6 : Sách giáo viên / Hà Nhật Thăng (tổng chủ biên kiêm chủ biên), Phạm Văn Hùng, Vũ Xuân Vinh, Đặng Thuý Anh

H. : Giáo dục, 2002
111tr. ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)