Dòng Nội dung
1
Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2005. Tập 3, 1976 - 1992 / Nguyễn Trọng Phúc (ch.b.),…

H. : Văn hóa thông tin, 2006
1078tr. ; 24cm 24cm

Ghi lại các sự kiện lịch sử Chính phủ từ tháng 7 - 1976 đến hết tháng 9- 1992 theo thứ tự thời gian (từ sau ngày thống nhất đất nước đến những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam)do Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì biên soạn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2005. Tập 4, 1992 - 2005 / Nguyễn Trọng Phúc (ch.b.),…

H. : Văn hóa thông tin, 2006
1364tr. ; 24cm 24cm

Gồm hệ thống các sự kiện tiêu biểu, chủ yếu phản ánh hoạt động của Chính phủ Việt Nam thời đẩy mạnh công cuộc đổi mới và công nghiệp hoá, hiện đại hoá (9/1992-5/2005). Những đổi mới của chính phủ trong chức năng, nhiệm vụ quản lý, điều hành và cơ cấu tổ chức theo Hiến pháp mới 1992
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Trọng Phúc b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
551tr. ; 21cm 21cm

Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới. Những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Trọng Phúc b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
439tr. ; 21cm 21cm

Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội / Nguyễn Trọng Phúc, Phùng Hữu Phú (ch.b.)

H. : Nxb. Hà Nội, 2010
584tr. : ảnh ; 24cm. 24cm.

Gồm các tư liệu, biên niên sự kiện các chiều cạnh quan hệ giữa Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội, gồm cả quan hệ với tư cách Nguyên thủ quốc gia cũng như với tư cách một công dân Thủ đô; cả tác động gián tiếp qua tư tưởng - lý luận lẫn tác động trực tiếp bằng chỉ đạo cụ thể; cả chiều quan hệ Hồ Chí Minh với Hà Nội và Hà Nội với Hồ Chí Minh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)