Dòng Nội dung
1
<21st=Hai mươi mốt> Century skills in english language teaching : he textbook is used for Undergraduate Programs in English Linguistics and English Language Teaching under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Thi Hong Nhat (cheif editor),...

Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022
154p. : ill. ; 21cm 21cm

Cung cấp cho sinh viên những kĩ năng cơ bản để ứng dụng vào trong cuộc sống nói chung và trong công tác giảng dạy ngoại ngữ nói riêng
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
2
Academic Writing : The textbook is used for Undergraduate Programs in English Linguistics and English Language Teaching under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Thi Hong Nhat (ed.),...

H. : Đại học Quốc Gia, 2023
209p. ; 21cm 21cm

Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên về các thành phần ngôn ngữ và các kĩ năng viết một cách hiệu quả.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)
3
An investigation into perspectives towards using peer assessment on improving speaking skill among the 2nd year English majors at Hanoi Pedagogical University 2 = Nghiên cứu về thái độ đối với việc sử dụng đánh giá ngang hàng trong việc cải thiện kĩ năng nói của sinh viên năm hai chuyên ngành Tiếng Anh tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Tan Quyen ; PhD. Nguyen Thi Ha Anh (Supervisor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
69tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu về thái độ đối với việc sử dụng đánh giá ngang hàng trong việc cải thiện kĩ năng nói của sinh viên năm hai chuyên ngành Tiếng Anh tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
4
An investigation into the attitudes of the second-year English majors at Hanoi Pedagogical University 2 about using the voice of america learning English to improve listening skill beyond the classrooms = Nghiên cứu về thái độ của sinh viên năm 2 chuyên ngành Tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về việc sử dụng VOA Learning English nhằm nâng cao kỹ năng nghe bên ngoài lớp học : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Dieu Thuy ; PhD. Nguyen Thi Ha Anh (Supervisor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
93tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu về thái độ của sinh viên năm 2 chuyên ngành Tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về việc sử dụng VOA Learning English nhằm nâng cao kỹ năng nghe bên ngoài lớp học
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)