Dòng Nội dung
1
Bài tập sinh học 11 / Ngô Văn Hưng, Trần Văn Kiên

H. : Giáo dục, 2007
112tr. ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 8 / Nguyễn Thị Bích (ch.b.), ...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
159tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Vận dụng quan điểm của lí thuyết kiến tạo để dạy học một số nội dung thuộc chương " Từ trường" và chương " cảm ứng điện từ" vật lí 11 - THPT : Luận văn thạc sĩ khao học giáo dục / Trần Văn Kiên, T.S Lương Việt Thái

H. : Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 phát hành], 2009
86tr. ; 29cm+ 29cm+

Tìm hiểu thực trạng về việc dạy học, vốn hiểu biết, các quan điểm sẵn có của học sinh khi học các kiến thức trong chương " Từ trường" và chương " Cảm ứng điện từ". Nghiên cứu chương trình SGK Vật lí về nội dung " từ trờng" và " cảm ứng điện từ" để xác định các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng học sinh cần đạt.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)