Dòng Nội dung
1
Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.), ...

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
136tr. ; 24cm 24cm

Cung cấp kiến thức lý thuyết về giáo dục STEM trong trường trung học, xây dựng phòng dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm, một số giáo án dạy học theo chủ đề STEM trong trường trung học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học tích hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.),...

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2019
259tr. : minh hoạ ; 24cm 24cm

Giới thiệu nội dung cơ bản về dạy học tích hợp giải quyết vấn đề thực tiễn trong trường trung học; vận dụng dạy học dự án để tổ chức dạy học tích hợp; xây dựng chủ đề tích hợp ở trường trung học; tổ chức dạy học tích hợp giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh trung học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.),...

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
195tr. : minh hoạ ; 24cm 24cm

Cơ sở lý luận về giáo dục STEM trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Vận dụng dạy học dự án và dạy học mở mang tính thiết kế để tổ chức dạy học chủ đề STEM. Xây dựng và thực hành tổ chức dạy học các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)