Dòng Nội dung
1
Bài tập Toán 10. Tập 1 / Cung Thế Anh (đồng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
127tr. : hình vẽ ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập Toán 10. Tập 2 / Cung Thế Anh (đồng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
140tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chuyên đề học tập Toán 10 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
63tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chuyên đề học tập Toán 10 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
88tr. : bảng ; 27cm 27cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Toán 10 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
292tr. : hình, bảng ; 27cm 27cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)