Dòng Nội dung
1
Lịch sử các học thuyết chính trị / Nguyễn Đăng Dung,...

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
513tr. ; 24cm 24cm

Trình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước thời cổ đại: Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã; Tây Âu trung cổ; các nước thời cận đại: Anh, Pháp, Đức, Mỹ; tư tưởng chính trị Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp Việt Nam / Nguyễn Đăng Dung

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
303tr. ; 21cm 21cm

Trình bày có hệ thống, ngắn gọn các kiến thức cơ bản của môn Luật Hiến pháp Việt Nam trên cơ sở những qui định của các bản Hiến pháp Việt Nam qua từng thời kì
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)