Dòng Nội dung
1
Lịch sử các học thuyết chính trị / Nguyễn Đăng Dung,...

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
513tr. ; 24cm 24cm

Trình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước thời cổ đại: Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã; Tây Âu trung cổ; các nước thời cận đại: Anh, Pháp, Đức, Mỹ; tư tưởng chính trị Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Vũ Trọng Lâm (ch.b.),...

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
211tr. ; 24cm 24cm

Khái quát về lịch sử lập hiến trên thế giới và ở Việt Nam; nhận thức chung về Luật Hiến pháp Việt Nam; chế độ chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chính sách nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, quốc phòng, an ninh, quyền con người, nghĩa vụ của công dân. Quốc hội, chủ tịch nước và chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng nhân dân; Uỷ ban nhân dân; hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà nước; chế độ bầu cử
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)