Dòng Nội dung
1
Sự bùng nổ của Trung Quốc : Sách tham khảo / Ho Fung Hung ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ...

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
287tr. : minh họa ; 24cm 24cm

Trình bày những lập luận, quan điểm riêng của tác giả khi phân tích về sự bùng nổ của Trung Quốc, về nguồn gốc tích tụ tư bản với những đặc trưng riêng của đất nước này. Từ đó đưa ra những lý giải về sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu trong thời gian tới
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Xây dựng xã hội học tập : Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội : Sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ...

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
555tr. : Hình, bảng ; 24cm 24cm

Các khái niệm và phân tích cơ bản về xây dựng xã hội học tập - cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội; Những chính sách cho một xã hội học tập ở nhiều lĩnh vực từ chính sách phát triển ngành, tài chính, chính sách vĩ mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)