Dòng Nội dung
1
Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông / PGS.TS. Hà Nhật Thăng (ch.b.), Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỷ

H. : Giáo dục Việt Nam, 2004
71tr. ; 21cm 21cm

Xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chỉ ra những nội dung và cách thức thực hiện các công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Những tình huống giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm / Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Nguyễn Thị Kỷ

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
61tr ; 21cm 21cm

Khái quát một số vấn đề chung và phân loại tình huống giáo dục học sinh. Đưa ra những tình huống giáo dục học sinh ở trung học phổ thông.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)