Dòng Nội dung
1
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
559tr. ; 21cm 21cm

Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
495tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu nội dung về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử kèm câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)