Dòng Nội dung
1
Bài tập vật lí 10 / Nguyễn Văn Khánh (tổng ch.b.),…

H. : Đại học Sư phạm, 2022
87tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học cơ sở / Đỗ Hương Trà (chủ biên), ...

H. : Đại học Sư phạm, 2019
184tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu mục tiêu dạy học Vật lý, các đặc điểm và yêu cầu của dạy học Vật lý phát triển năng lực của học sinh. Trình bày về những yêu cầu và các năng lực có thể phát triển trong dạy học phát triển năng lực trong môn Vật lý ở trung học cơ sở. Trình bày các vấn đề về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn Vật lý ở trung học cơ sở
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí lớp 7 / Đỗ Hương Trà(chủ biên), Trần Bá Trình, Nguyễn Thị Mai

H. : Đại học Sư phạm, 2018
100tr. ; 27cm 27cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí lớp 8 / Đỗ Hương Trà (chủ biên), Trần Bá Trình, Nguyễn Thị Mai

H. : Đại học Sư phạm, 2018
100tr. ; 27cm 27cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)