Dòng Nội dung
1
Bách khoa thư Hồ Chí Minh. Tư liệu - sơ giản / Tập 1, Hồ Chí Minh với Giáo dục - Đào tạo : Phan Ngọc Liên, Nguyên An (biên soạn)

H. : Từ điển Bách khoa, 2003
720 tr. ; 24 cm. 24 cm.

Giới thiệu một số đoạn trích trong các bài viết, bài nói của Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo. Nội dung và phương pháp dạy học bộ môn văn học, lịch sử về Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh trong nhà trường
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 11 / Phan Ngọc Liên (chủ biên); Lưu Hoa Sơn, Vũ Ánh Tuyết

H. : Giáo dục, 2007
252tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bản đồ và tranh ảnh lịch sử 6 / Phan Ngọc Liên (Chủ biên), ...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
27tr. : ảnh, bản đồ ; 30cm 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bản đồ và tranh ảnh lịch sử 7 / Phan Ngọc Liên (Chủ biên), ..

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
32tr. : ảnh, bản đồ ; 30cm 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bản đồ và tranh ảnh lịch sử 8 / Phan Ngọc Liên (Chủ biên), ..

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
31tr. : ảnh, bản đồ ; 30cm 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)