Dòng Nội dung
1
Giáo trình Triết học : Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn không chuyên ngành Triết học / Nguyễn Văn Tài (đồng ch.b.),...

H. : Đại học Sư phạm, 2022
392tr. ; 24cm 24cm

Trình bày khái luận về triết học, bản thể luận, phép biện chứng. nhận thức luận, học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, triết học chính trị, ý thức xã hội, triết học về con người và vận dụng ở Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
559tr. ; 21cm 21cm

Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
495tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu nội dung về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử kèm câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam / Nguyễn Tài Đông (chủ biên), Nguyễn Tài Thư, Lê Thị Lan,...

H. : Nxb Đại học Sư phạm, 2015
500tr. ; 24cm 24cm

Khái lược lịch sử triết học Việt Nam qua các giai đoạn: từ thế kỷ VII TCN - năm 938; thế kỷ X - XV; thế kỷ XVI - XVIII; thế kỷ XIX; nửa đầu thế kỷ XX
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay / GS. TS. Lê Hữu Tầng (chủ biên),...

H. : Khoa học xã hội, 2014
194tr. ; 21cm 21cm

Hai cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội. Một số thành tố trong "mục tiêu chung của toàn dân tộc " trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)